תקנון אתר

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט https://tika-intl.com (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י חברת תיקא איטרנשיונל בע”מ (להלן: “תיקא”) או מי מטעמה, נועד לאפשר רכישה של מוצרים המופיעים באתר (להלן: “המוצרים”) באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל ובעולם.
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין תיקא בעניין זה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.
1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של תיקא ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

2. בעלות בתכנים

2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות והנם קניינה של תיקא או צד שלישי שנתן לתיקא הרשאה להשתמש בהם. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מתיקא אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן תיקא נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
2.3. תיקא מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות וכל עוד המותגים ושם האתר מופיע, אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע”י תיקא. שימוש במסמכים מסוימים הכלולים בדפי האתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים אשר מצוינים באותם מסמכים.
2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של תיקא ובמקרה שכזה, כל אחד מהגופים הנ”ל עשוי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה.
2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים המסווגים כציבוריים לתקשורת פומבית ובלבד שתציין את מקור המידע.

3. רכישת המוצרים

3.1. תיקא מאפשרת לך לרכוש את המוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
3.2. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שתיקא תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לתיקא בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.
3.3. המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע”מ.
3.4 טרם ביצוע הזמנה של איזה מהמוצרים (להלן: “ההזמנה”) יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.
3.5. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של תיקא. חיוב ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ההזמנה, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עבור המוצר.
3.6. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה.
3.7. אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של תיקא. במקרה ובו לא תוכל לעמוד תיקא בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום בגינה והנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד תיקא בעניין זה.
3.8. מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא פעלת להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה תיקא זכאית לבטל את ההזמנה.

4. אספקת המוצרים

4.1. תיקא תדאג למשלוח ההזמנה לכתובת בישראל אשר הוקלדה בעת הזמנת המוצר, בהתאם לשווי ההזמנה כמפורט להלן:

הזמנה שנרכשה בסכום של עד 98 ₪ תשלח בשירות דואר מהיר של דואר ישראל .

בהזמנה שנרכשה בסכום העולה על 99 ₪ תוכלו לבחור ללא תוספת עלות גם בדואר-רשום. הגעת הסחורה לבית הלקוח – תלויה בדואר ישראל.

בהזמנה שנרכשה בסכום העולה על 299ש”ח תוכלו בנוסף, לקבל את המשלוח ע”י שליח וזאת ללא תוספת עלות.

כל הזמנה, תוכלו לקבל גם ע”י איסוף עצמי בתיאום איתנו מראש.
4.2. תיקא מתחייבת לספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצרים שנרכשו באתר.
4.3. תיקא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של תיקא בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של תיקא או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידיך. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.
4.4. תיקא תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תיקא ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עמך.
4.5. במידה ותבחר לאסוף את המוצר בעצמך ממשרדי תיקא בהרצליה, האחריות על המוצר בעת הובלתו תהיה עליך בלבד.
4.6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה.
4.7. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו תיקא מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות חברת המשלוחים יעשה עד ביתך, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשויה ההזמנה להיות מסופקת לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל על כך הודעה. נכון להיום שולחת החברה מוצרים באמצעות דואר ישראל ובמקרים מסיימים משתמשת תיקא בשירותי ההובלה של עובדי החברה או חב’ שליחויות שונות .

4.8. בעת אספקת ההזמנה, רשאית תיקא לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
4.9. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של תיקא.

5. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות של תיקא בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני, כמפורט באתר.

6. כשרות להשתמש באתר

6.1. הנך רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.1.1. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, תיקא תהא רשאית למנוע רכישת מוצר באתר, באמצעות חסימתך בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.2.1. ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.2.2. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
6.2.3. מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.2.4. ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בתיקא ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
6.2.5. בכוונתך לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג’ ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1. כדי לרכוש איזה מהמוצרים, עליך למלא את פרטיך כאמור לעיל. מידע זה מועבר לתיקא לשם ביצוע הרכישה.
7.2. תיקא אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך.
7.3. תיקא מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
7.4. תיקא תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ו/או קבלני המשנה אתם היא התקשרה על מנת לספק את שירותיה בצורה הטובה ביותר,הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.5. תיקא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
7.6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. הנך מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.
7.7. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לתיקא ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. תיקא אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה.
7.8. תיקא לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, תיקא לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד תיקא במקרה שכזה.

8.מדיניות פרטיות

8.1. משתמש יקר! חברת תיקא אינטרנשיונל בע”מ הנציגה הבלעדית של משקפי Thinoptics בישראל, (להלן: “תיקא”) מכבדת את פרטיותך, כמו גם את  פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן “המשתמש” ו/או “המשתמשים”), בעת השימוש באתר האינטרנט של החברה, ובאמצעים הדיגיטליים השונים של החברה.
8.2.  מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצדם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
8.3 .  תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתרי האינטרנט של החברה (להלן “אתרי החברה”). שימוש באתרי החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
8.4 .איסוף מידע והשימוש בו – תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתרי האינטרנט של החברה (להלן “אתרי החברה”). שימוש באתרי החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. חלק מהשירותים הניתנים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת: שם המלא, מספר זהות, כתובת, פרטי אשראי, דרכי ההתקשרות עמך, מידע אודות מיקומך, פרטי מען המשלוח המיועד, תוכן הברכות שתזין וכן כל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך תפעול אתרי החברה ומתן השירותים. המידע לעיל מאפשר לך גם, בין היתר, להתחבר לאזור האישי שלך, בו תידרש להזדהות, בין אם על ידי שם המשתמש והסיסמא שלך או בדרך אחרת.
8.5. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתרי החברה, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול אתרי החברה, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, למטרות דיוור ישיר, ניהול מכירות, ניהול מועדון הלקוחות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים, וכן ביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים – הן למטרות תפעוליות והן למטרות מסחריות ושיווקיות, וכיוצא באלו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם החברה ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר, מילוי חלק מהשדות מהווה תנאי הכרחי. כמו כן, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לתפעל ולספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.
8.6. Cookies  לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk’s (להלן יחדיו “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים ובאתרי החברה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
8.7. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
8.8. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
8.9. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
8.10. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ    בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
8.11. בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות.

9. ביטול הזמנה/מכירה ו/או כשל תמורה

9.1. הנך רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
9.2. לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה (במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן,הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה).
9.3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של תיקא, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק לך המוצר, כאשר עליך מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי תיקא.
9.4. תוצאות הביטול עקב פגם: הנך רשאי לבטל את הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לך המוצר. במקרה שכזה, תחזיר תיקא בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שתשיב את המוצר לתיקא בפרק הזמן הנ”ל.
9.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
9.5.1. היה ותבטל את ההזמנה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 9.4 לעיל, לפני שביצעת במוצר נשוא ההזמנה שימוש כלשהו, תחזיר תיקא בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהצגת חשבונית בגין ההזמנה. ככל שהתמורה עבור ההזמנה שבוטלה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקת האשראי, ככל שישנה כזו. בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לתיקא בתנאים האמורים בסעיף 9.5.2 להלן.
9.5.2. היה ותבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר על חשבונך את המוצר נשוא ההזמנה לתיקא באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לתיקא שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה תיקא רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה.
9.5.3. מוצר שנשלח מתיקא לביתך כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירבת לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לתיקא, על חשבונך ובעלות משלוח בסך 40 ש”ח כולל מע”מ.
9.6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.
9.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של תיקא לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
9.8. תיקא תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או מכירה כולה או חלקה:
9.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
9.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
9.8.3. אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג’ כלשהו;
9.8.4. אם יתברר לה כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

9.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לך בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה.
9.10. אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית תיקא לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, תיקא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
9.11. תיקא תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ”ל ו/או להפסיקם.

10. אחריות

10.1. אחריות בגין המוצרים
10.1.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את תיקא.
10.1.2. תיקא לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של תיקא בכל מקרה תוגבל להחזר כספך.
10.1.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר שיסופק.
10.1.4. תיקא אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר.
10.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר
10.2.1. תיקא מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. תיקא אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. תיקא אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.
10.2.2. תיקא שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.
10.2.3. לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.
10.2.4. תיקא או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מתיקא, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – “משופים”) כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.
10.2.5. תיקא לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידך באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10.2.6. תיקא לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. תיקא אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לתיקא אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של תיקא כי תיקא תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.
10.2.7. במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, תיקא אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מוירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.
10.2.8. נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי תיקא באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.
10.2.9. תיקא אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת כאמור, אינה מעידה על חסותה של תיקא ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/ השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפירסום.

11. שונות

11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
11.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י תיקא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.
11.3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין תיקא לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של תיקא לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של תיקא על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלויתור של תיקא יהיה תוקף, חייב הויתור להיעשות בכתב.
11.4. חרגה תיקא מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את תיקא לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
11.5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לתיקא את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של תיקא. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.
11.6. תיקא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES
11.7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי תיקא: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. תיקא שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. תיקא אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.
11.8. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. תיקא שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.
11.9. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י תיקא.
11.10. רישומי המחשב של תיקא בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
11.11 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידיך, מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מחברת תיקא בע”מ ובשם הדומיין הרשמי שלה , לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [,WHAT’S UP,SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע”י שליחת הודעה לכתובת:

[email protected]

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו! אל תפספסו! הצטרפו עוד היום, וקבלו למייל קופון הנחה בגובה 10%! ובנוסף, שליח חינם עד הבית בקניה ב129 ש"ח ומעלה!
דילוג לתוכן